Quy trình

QUY TRÌNH XÁC NHẬN THÔNG TIN BỆNH NHÂN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE   SỞ Y TẾ QUẢNG NINH   BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN   QUY TRÌNH XÁC NHẬN THÔNG TIN BỆNH NHÂN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM…

Quy trình

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN Căn cứ pháp lý Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân Nơi tiếp nhận Phòng tiếp công dân…