Công đoàn

I. CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2012 – 2015   1. Công tác giáo dục chính trị t­­ư tư­­ởng:   – Công tác triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tới CBCNVC đ­­ược thực hiện một cách nghiêm túc: 100% cán bộ đảng viên và cán bộ viên chức…

Công đoàn

I. CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2012 – 2015   1. Công tác giáo dục chính trị t­­ư tư­­ởng:   – Công tác triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tới CBCNVC đ­­ược thực hiện một cách nghiêm túc: 100% cán bộ đảng viên và cán bộ viên chức…