QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

logo bv copy 2 (3)

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE
TÂM THẦN

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

Căn cứ pháp lý

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13

Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Thông số 07/2013/TT-TTCP ngày
31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Nơi tiếp nhận

Phòng tiếp công dân – Tầng 2, nhà A – Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe
tâm thần

Thời gian tiếp nhận

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6,
trừ Lễ, Tết)

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Tiếp nhận, xử lý thông
tin khiếu nại

Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại thuộc thẩm quyền, TP TCHC tham
mưu thành lập Hội đồng, Tổ, Ban để giải quyết theo trình tự của pháp luật
trong 10 ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại

Nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc BV, chuyển
đơn đến cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

– Bước 2: Quyết định giải quyết
khiếu nại lần đầu

Căn cứ kết quả xác minh, đối thoại, Giám đốc BV ra quyết định giải
quyết khiếu nại lần đầu theo điều 31, Luật khiếu nại.

– Bước 3: Gửi quyết định giải
quyết khiếu nại lần đầu

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bệnh viện gửi quyết định giải
quyết khiếu nại lần đầu cho người khiếu nại, Sở Y tế, cá nhân, đơn vị có liên
quan.

– Bước 4: lập, quản lý và sử dụng
hồ sơ giải quyết khiếu nại

Việc lập, quản lý và sử dụng hồ sơ giải quyết khiếu nại được thực
hiện theo quy định tại điều 34, Luật khiếu nại

Thành phần, số lượng hồ sơ

– Đơn khiếu nại

– Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy
quyền, giấy chứng minh hợp pháp của việc đại diện

– Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có)

– Số lượng Hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí

Không phải đóng lệ phí