Sở y tế

QUY ĐỊNH   Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của   Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh   (Ban hành kèm theo Quyết định số: 961/QĐ-SYT ngày 27/9/2017 của Sở Y tế )     I. Vị trí:   II. Chức năng, nhiệm vụ:…