Tin nội bộ

Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Công đoàn Ngành Y tế về việc tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” cho CCVC-LĐ nhân “Tháng công nhân” năm 2017, Công đoàn Bệnh viện BVSK Tâm thần tỉnh Quảng  Ninh…

Tin nội bộ

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-BVBVSKTT ngày 16/10/2017 của Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin cho Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần,   Bệnh viện Bảo vệ sức…

Tin nội bộ

Căn cứ Quyết định số  480/QĐ-BVBVSKTT ngày 02/11/2017 của Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần năm 2017,   Bệnh viện Bảo vệ sức…