Đánh giá chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2017 

BỆNH VIỆN BVSK TÂM THẦN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TH& CĐT

 

Độc lập – Tự do – Hạnh
phúc

 

 

 

 

Cẩm Phả,
ngày  20   tháng
1
1  năm 2017

 

SỐ LIỆU KẾT
QUẢ THỰC HIỆN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

NĂM 2017

STT

 

CHỈ SỐ
CHẤT LƯỢNG

 

MỤC TIÊU

 

KẾT QUẢ

 

Đạt/Không
đạt

 

1

 

Thời
gian khám bệnh trung bình

 

50 phút/lần

 

> 60 phút/lần

 

Không đạt

 

2

 

Ngày
điều trị trung bình

 

< 40 ngày/đợt

 

31,2 ngày/đợt

 

Đạt

3

 

Tỷ
lệ cán bộ y tế được tập huấn nâng cao y đức, quy tắc ứng xử, giao tiếp

 

100 %

 

100%

 

Đạt

 

4

 

Sự
cố y khoa nghiêm trọng

 

Không có

 

Không có 

 

Đạt

 

5

 

Tỷ
lệ tuân thủ chẩn đoán và hướng dẫn điều trị

 

> 95%

 

> 95%

 

Đạt

 

6

 

Tỷ
lệ người bệnh hài lòng về tinh thần thái độ, giao tiếp, ứng xử của nhân viên
y tế

 

> 95%

 

> 95%

 

Đạt

 

7

 

Tỷ
lệ hài lòng của nhân viên y tế

 

> 95%

 

100%

 

Đạt

 

8

 

Tỷ
lệ chất thải y tế được xử lý

 

100%

 

100%

 

Đạt

 

9

 

Đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

 

100%

 

100%, không có vụ ngộ độc thực phẩm

 

Đạt

 

10

 

Tỷ
lệ bệnh nhân được phục hồi chức năng

 

60%

 

< 60%

 

Không đạt

 

11

 

Tỷ
lệ bệnh nhân tử vong

 

< 2%

 

02 trường hợp (0,05%)

 

Đạt

 

12

 

Tỷ
lệ chuyển lên tuyến trên

 

< 2%

 

15 trường hợp (0,39%)

 

Đạt

 

13

 

Tỷ
lệ điều dưỡng trưởng khoa có chứng chỉ QLĐD

 

> 90%

 

100%

 

Đạt

 

14

 

Tỷ
lệ điều dưỡng trưởng khoa có trình độ đại học

 

> 80%

 

71%

 

Không đạt

 

15

 

Tỷ
lệ  ĐD – KTV tham gia đào tạo liên tục

 

> 85%

 

> 90%

 

Đạt

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Vũ Minh Hạnh

 

TRƯỞNG
PHÒNG KHTH-CĐT

   

 

Trần
Chí Dũng