Phòng điều dưỡng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

           Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện là
phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm
trước Giám đốc về công tác chăm sóc người bệnh.

I.
NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

1. Lập kế
hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc
bệnh viện phê duyệt;

2. Tổ chức thực
hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

3. Đầu mối xây
dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh
phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng
xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

4. Đôn đốc, kiểm
tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện
đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

5. Phối hợp
với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu
hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất
lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản
theo quy định;

6. Phối hợp với
phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều
động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

7. Phối hợp với
khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm
khuẩn trong bệnh viện;

8. Phối hợp với
Phòng Kế hoạch tổng hợp thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng
viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn
thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ
sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý trước khi tuyển dụng;

9. Tham gia công
tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến, dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần tại
cộng đồng;

10. Định kỳ sơ
kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

11. Thực hiện các
nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

II.
TỔ CHỨC

1. Các bộ phận:

a. Bộ phận giám
sát khối lâm sàng:  CN Mai Hùng Sơn

b. Bộ phận giám
sát khối cận lâm sàng: CN Lê Thúy Hoàn

c. Bộ phận giám
sát khối khám bệnh: CN 

Bùi Thanh Thủy

2. Lãnh đạo:

a. Trưởng phòng: CN Lê Thúy Hoàn – ĐT: 0978279 767 – Email: hoanlethuy82@gmail.com

b. Phó trưởng
phòng