Hưởng ứng ngày sức khỏe tâm thần thế giới 10/10 hàng năm.