Hoạt động bệnh viện
 
Báo cáo đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014
Thứ ba, 03.10.2015, 09:06pm (GMT+7)

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦNBÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2014

I. TỔ CHỨC ĐOÀN, TIẾN ĐỘ THỜI GIAN VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

- Thành lập đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm phù hợp với các lĩnh vực phụ trách (ngày 25-26 tháng 11 năm 2014).

- Các nhóm thực hiện tự kiểm tra, đánh giá các tiêu chí và hoàn thiện theo phụ lục 3  từ ngày  26  tháng 11 năm  2014.

- Ngày 06 tháng 12 năm 2014  đoàn tự kiểm tra CLBV  tiến hành tập trung đánh giá, chấm  điểm toàn bộ các tiêu chí  theo Bộ tiêu chi đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

II. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ÁP DỤNG, KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG, ĐIỂM, SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ THEO MỨC, TỶ LỆ CÁC MỨC

- Số lượng tiêu chí áp dụng:                           78/84 tiêu chí;

- Kết quả đánh giá chung:                               đạt  mức  2 (2,54), mức trung bình;

- Tổng số điểm theo các tiêu chí:                                                              198 điểm;

- Điểm, số lượng tiêu chí theo các mức:

   Mức 1:                      có 06 tiêu chí chiếm tỷ lệ 7,69 %,       tổng 06 điểm;

   Mức 2:                      có 32 tiêu chí chiếm tỷ lệ 41,03 %,     tổng 64 điểm;

   Mức 3:                      có 33 tiêu chí chiếm 42,31 %,             tổng 99 điểm;

   Mức 4:                      có 06 tiêu chí chiếm 7,69 %,               tổng 24 điểm;

   Mức 5:                      có 01 tiêu chí chiếm 1,28 %,               tổng 05 điểm.

III. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ KHÔNG ÁP DỤNG, MÃ VÀ TÊN TIÊU CHÍ, NÊU RÕ LÝ DO KHÔNG ÁP DỤNG

- Tổng số tiêu chí không áp dụng: 06 tiêu chí

3.1. Mã A4.4 Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế: Lý do: Bệnh viện không thực hiện xã hội hóa y tế.

3.2. Mã D3.4 Tích cực cải tiến chất lượng bệnh viện và áp dụng các mô hình, phương pháp cải tiến chất lượng. Lý do: Năm 2014 bệnh viện mới bắt đầu tiến hành cải tiến CLBV nên chưa có kết quả thống kê để so sánh.

3.3. Các mã: E1.1 - E1.2 - E1.3 - E1.4 Là tiêu chí đặc thù chuyên khoa Sản nhi nên không áp dụng đối với bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

IV. ĐẾ XUẤT

- Đề nghị Bộ Y tế có các tiêu chí áp dụng cho bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

- Tiêu chí khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh khó áp dụng trong bệnh viện Tâm thần.

V. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

(Dựa trên tiêu chí đạt điểm cao và các hoạt động trọng tâm của bệnh viện)

- Phần A. Hướng đến người bệnh: Tổng số 18 tiêu chí trong đó có 4/18 tiêu chí đạt mức 4 và 11/18 tiêu chí đạt mức 3. Không có tiêu chí mức 1.

- Phần B. Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện: Tổng số 14 tiêu chí trong đó có 6/14 tiêu chí mức 3.

- Phần C. Hoạt động chuyên môn: Tổng số 38 tiêu chí trong đó có 1/38 tiêu chí đạt mức 5; 2/38 tiêu chí đạt mức 4; 14/38 tiêu chí đạt mức 3.

- Phần D. Hoạt động cải tiến chất lượng: Tổng số 8 tiêu chí trong đó 2/8 tiêu chí mức 3. Không có tiêu chí mức 1.

- Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

- Thực hiện tốt việc thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược, đảm bảo cơ sở vật chất, cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

(Xác định các vấn đề còn yếu kém liên quan đế chất lượng bệnh viện, dựa trên các tiêu chí có điểm thấp mức 1 và 2).

- Phần A. Hướng đến người bệnh: Vẫn còn 3/18 tiêu chí còn ở mức 2.

- Phần B. Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện: Vẫn còn 7/14 tiêu chí mức 2 và 1/14 tiêu chí mức 1.

- Phần C. Hoạt động chuyên môn: Vẫn còn 16/38 tiêu chí mức 2 và 5/38 tiêu chí mức 1.

- Phần D. Hoạt động cải tiến chất lượng: Vẫn còn 6/8 tiêu chí mức 2.

VII. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

(Dựa trên phân tích thực trạng chất lượng bệnh viện và đánh giá các tiêu chí) – Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết ngay trong 6 tháng tới – Các vấn đề khác ưu tiên giải quyết trong 1 năm, 2 năm tới)

1. Các vấn đề cần giải quyết ngay trong 6 tháng tới:

1.1. Hướng đến người bệnh: đạt đến mức 3

- A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị nâng cao chất lượng các dịch vụ khám, chữa bệnh để người bệnh hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý.

- A4. Thực hiện thường xuyên định kỳ việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh qua đó có các biện pháp can thiệp kịp thời.

- Các vấn đề còn vướng mắc chưa được giải quyết trong 11/18 tiêu chí đã đạt mức 3 cần có giải pháp phù hợp để đạt mức 4 trở lên.

1.2. Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện

- B1: Bệnh viện thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung bản quy hoạch/kế hoạch phát triển nhân lực y tế ít nhất 1 lần 1 năm, xây dựng các chính sách thu hút, ưu đãi đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng “Đề án vị trí việc làm” dựa vào danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm đầy đủ các lĩnh vực theo chức năng hoạt động của bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

- B2: tổ chức các hình thức kiểm tra tay nghề, chuyên môn cho nhân viên y tế dưới 5 năm công tác.

- B3: khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên y tế.

1.3. Hoạt động chuyên môn:

- C1: Đăng ký với cơ quan chức năng trong việc hoàn thành các khóa đào tạo về an ninh, trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ.

- C2: Kiểm tra, giám sát thường xuyên về lập hồ sơ bệnh án khoa học, thống nhất; không sửa chữa, tẩy xóa thông tin.

- C3: Xây dựng, nâng cấp và đưa vào hoạt động hiệu quả hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn.

- C4: Hướng dẫn, giám sát chặt chẽ, đánh giá kết quả liên tục nhân viên Y tế tuân thủ kiểm soát nhiễm khuẩn, phân loại, xử lý chất thải đúng quy trình.

- C5: Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật chuyên môn tuyến trên, kỹ thuật mới và giám sát chặt ché việc tuân thủ của nhân viên Y tế.

- C6: Đặt thêm các biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ trượt ngã và có biện pháp cụ thể phòng ngừa các nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh.

- C7: Thực hiện nghiêm túc toàn diện theo thông tư 08/2011/TT-BYT hướng dẫn về công tác dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện.

- C8: Xây dựng phòng xét nghiệm sinh học dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng xét nghiệm theo thông tư 01/2013/TT-BYT.

- C9 : Xây dựng nhà thuốc bệnh viện đạt chuẩn GPP. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, đào tạo về sử dụng thuốc cho nhân viên y tế, bình đơn thuốc theo định kỳ.

- Phần D: Tiếp tục thực hiện cải cách nâng cao chất lượng bệnh viện, có giám sát và đo lường hàng tháng, hàng quý đưa ra các biện pháp khắc phục ngay tồn tại phấn đấu các tiêu chí tại phần D đạt từ mức 3 trở lên.

2. Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết trong 1- 2 năm tới nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng bệnh viện: 

- Mục tiêu xây dựng toàn diện bệnh viện đạt  80 % mức 3.

- Bệnh viện có đầy đủ số lượng người làm việc và bảo đảm đầy đủ các cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm.

- Tiến hành tự đào tạo và cùng nhau truyền đạt kinh nghiệm từ các nhân viên y tế có trình độ và kinh nghiệm cho các nhân viên khác (kiểm tra, trao đổi phác đồ điều trị, báo cáo chuyên đề…)

- Thường xuyên tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ cho nhân viên của bệnh viện được cử đi đào tạo, bảo đảm các khoản học phí và sinh hoạt phí.

- Phấn đấu nhân viên y tế có nguồn thu nhập tăng thêm gấp ít nhất từ 1 đến 2 lần lương và phụ cấp quanh lương.

- Tạo môi trường làm việc tích cực cho nhân viên YT: phòng làm việc, phòng đọc sách báo, tài liệu, sinh hoạt chuyên môn, khoa học thường xuyên, ….

- Cán bộ quản lý được tham gia khóa đào tạo liên tục và có chứng chỉ về quản lý bệnh viện, sử dụng thành thạo máy tính, phầm mềm, ngoại ngữ,…

- Có cán bộ CNTT chuyên trách trình độ từ trung cấp trở lên, có phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho NVYT và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân; phòng chống cháy nổ trong bệnh viện.

- Cập nhật, xây dựng các quy trình chuyên môn kỹ thuật kịp thời, NVYT biết được và thực hiện đúng theo quy trình.

- Phụ trách khoa/phòng xét nghiệm-cận lâm sàng có trình độ đại học đúng chuyên ngành.

- Đảm bảo cung ứng Dược, VTTH, hóa chất, y dụng cụ, trang thiết bị y tế.

- Các trang thiết bị y tế hoạt động tốt, có hiệu quả, được bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, có kiểm chuẩn thường xuyên.

- Sử dụng thuốc cho người bệnh hợp lý, an toàn, hiệu quả, theo dõi ADR, có Dược lâm sàng chyên trách, thông tin thuốc kịp thời.

- Tăng cường NCKH, ứng dụng kết quả NCKH trong khám chữa bệnh, chăm sóc BN.

- Công khai chất lượng bệnh viện.

 VIII. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

- Giải pháp cải tiến chất lượng bệnh viện: Xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện hoạt động có hiệu quả.

- Lộ trình: Trong 6 tháng đầu năm 2015 ưu tiên nâng cao chất lượng các tiêu chí về Hướng đến người bệnh.

- Cuối năm 2015 phấn đấu cải tiến nâng cao chất lượng bệnh viện đạt trên 60 % mức 3 không có tiêu chí mức 1. Phấn đấu 15-20 % đạt mức 4.

- Đến 2016-2017: có trên 35% đạt mức 4.

IX. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

- Đánh giá hiện trạng chất lượng bệnh viện hiện đang đạt mức 2 (mức trung bình), còn trên 40 % đang ở mức 2 đặc biệt có 6 tiêu chí mức 1.

- Bệnh viện cam kết sẽ khẩn trương thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng bệnh viện đúng theo lộ trình đã đề ra.

Tổ quản lý chất lượng BV


Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in     Edit


Các tin khác:
KH dân chủ 2015 (02.27.2015)
Cải cách hành chính 2015 (02.26.2015)
10 sự thật về Sức khỏe Tâm thần (10.23.2014)
Hưởng ứng ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới 10/10/2014 (10.23.2014)
Tập huấn tuyên truyền phong chống ma túy (09.25.2014)
vòng chung kết giải thể thao ngành y tế năm 2014 (09.25.2014)
Giải thể thao ngành y tế cụm cẩm phả (09.25.2014)
Giải thể thao chào mừng tháng công nhân (05.15.2014)
Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác với Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ (04.03.2014)
Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2014 (01.24.2014) 
::|Khu vực quản trị
User:
Pass:
Code
Remember me
::| Các tin mới nhất
::| Sự kiện
Tháng sáu 2018  
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30